Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie kształci młodzież w systemie stacjonarnym:

 • w technikum, w zawodach: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik mechanik, technik informatyk, technik mechatronik, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik kelner,
 • w zasadniczej szkole zawodowej - w zawodach: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, kucharz, elektryk,
 • w zasadniczej szkole zawodowej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie - w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

 Zespół szkół prowadzi ponadto:

 • warsztaty szkolne oraz nadzór pedagogiczny nad praktykami szkolnymi swoich uczniów,
 • świetlicę szkolną,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej.

Zespół szkół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w szczególności:

umożliwia zdobycie, wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły oraz świadectwa dojrzałości, poprzez:

 • opracowanie przez nauczycieli przedmiotów planów pracy w oparciu o podstawy programowe i programy nauczania,
 • systematyczne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów przez nauczycieli,
 • wyzwalanie motywacji edukacyjnej i ciekawości intelektualnej,
 • wprowadzanie nowoczesnych środków dydaktycznych w zależności od możliwo­ści finansowej zespołu szkół,
 • stwarzanie optymalnych warunków nauki oraz kształtowanie umiejętności uczenia się, w tym korzystania z dostępnych źródeł wiedzy,
 • rozwijanie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród młodzieży,
 • uwzględnianie w planach nauczania problemów ekologicznych, etyczno-moralnych i ekonomicznych,
 • analizę wyników egzaminów zewnętrznych po gimnazjum, maturalnych i klasyfikacyjnych po każdym etapie edukacyjnym ucznia,
 • wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktykach uczniowskich,
 • organizację i nadzór pedagogiczny praktyk uczniowskich,
 • stymulację procesami uczenia się w ramach zajęć na poziomie rozszerzonym, dodatkowych i konsultacji,
 • realizację zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartych w opiniach i orzeczeniach.

udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

 • organizowanie pomocy dla wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych uczniów napotykających na szczególne trudności w nauce (indywidualizacja naucza­nia, pomoc koleżeńska itp.),
 • zwracanie szczególnej uwagi przy ocenianiu na wysiłek ucznia w opanowaniu treści programowych oraz obserwowaniu rozwoju psychicznego (lub fizycznego) uczniów,
 • przeprowadzenie przez nauczycieli i wychowawców rozmów z rodzicami uczniów osiągających niedostateczne wyniki oraz systematyczne informowanie ich o postę­pach w nauce,
 • rozpoznawanie przyczyn leżących u podstaw trudności w nauce lub sprawiających problemy wychowawcze,
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na skutek niepowodzeń szkolnych,
 • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rodzin­nych, a także w kontaktach rówieśniczych.

umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

 • stosowanie w nauczaniu metod aktywizacji oraz zindywidualizowanych form na­uczania,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań poznawczych uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
 • wskazywanie uczniom odpowiedniej literatury celem pogłębienia wiedzy,
 • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach,
 • stworzenie jak największej oferty języków obcych, głównie zachodnioeuropej­skich, w miarę możliwości finansowych zespołu szkól,
 • udoskonalanie i poszerzanie bazy dydaktycznej gabinetów przedmiotowych, w miarę kondycji finansowej.

umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia zespołu szkół w skróconym czasie przez uczniów szczególnie uzdolnionych z klas technikalnych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty, głównie przez:

 • zezwolenie uczniowi na indywidualny tok nauki na wniosek lub za zgodą rodzi­ców ucznia, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pedagoga szkolnego,
 • wyznaczenie nauczyciela opiekuna - wyznacza dyrektor lub wicedyrektor zespołu szkół,
 • szeroki zakres konsultacji nauczycieli przedmiotów objętych programem naucza­nia ucznia zdolnego.

zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki poprzez:

 • ciągłe troszczenie się o stan techniczny pomieszczeń szkolnych i całego terenu szkolnego oraz ich estetykę,
 • zapewnienie pożądanego i bezpiecznego sprzętu szkolnego oraz ich eksploatacji zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji,
 • zapewnienie właściwego oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach szkolnych w czasie zajęć i przerw między zajęciami,
 • opracowywanie tygodniowych zajęć zgodnie z zasadami dydaktyki i higieny pracy umysłowej,
 •  prowadzenie zajęć w sposób bezpieczny,
 • ciągłe dyżurowanie nauczycieli w czasie przerw między zajęciami,
 • pozostawanie uczniów pod opieką świetlicy w czasie wolnym od zajęć,
 • właściwą organizację wycieczek, biwaków, itp.

współpracuje ze środowiskiem, społecznością lokalną i rodzicami poprzez:

 • ustalenie form pomocy dla zespołu szkół ze strony służby zdrowia, władz lokal­nych, różnych organizacji społecznych oraz zakładów pracy,
 • pozyskiwanie rodziców, instytucji społecznych oraz zakładów pracy do finansowania niezbędnych prac na rzecz zespołu szkół,
 • współpracę z władzami terytorialnymi właściwymi według zamieszkania uczniów w dziedzinie dofinansowania im obiadów w stołówce szkolnej oraz pomocy mate­rialnej uczniom pozostającym w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
 • rozwijanie współpracy z organami prawa i ścigania w zakresie organizowania pomocy młodzieży zagrożonej demoralizacją,
 • wnioskowanie o kierowanie do sądu spraw uczniów, którzy popadli w kolizję z prawem.

dba o humanizację i demokratyzację życia w zespole szkół poprzez:

 • elastyczne podchodzenie do programów szkolnych, pozwalające dostosować przekazywane treści do możliwości i zainteresowań uczniów,
 • ścisłe przestrzeganie praw i obowiązków uczniów,
 • dokładne rozpoznawanie osobowości uczniów, ich potrzeb emocjonalnych, przy­czyn negatywnych wyników w nauce i zachowaniu i ukierunkowywanie właściwych zachowań,
 • stworzenie takiej atmosfery w szkole, aby uczniowie chętnie do niej uczęszczali, swobodnie się w niej czuli i byli zainteresowani jej właściwym rozwojem,
 • zapewnienie opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • rozwój szeroko rozumianej kultury fizycznej i rekreacji,
 • kształtowanie kultury zachowania,
 • respektowanie zasady godności i prywatności oraz podmiotowości uczniów,
 • przygotowywanie uczniów do życia zawodowego, rodzinnego i społecznego,
 • rozwijanie świadomości historycznej i patriotycznej oraz postawy tolerancyjnej uczniów,
 • stwarzanie atmosfery eliminującej przejawy nietolerancji religijnej, rasowej, narodowej, etnicznej oraz przemocy fizycznej i psychicznej,
 • powierzenie opieki zdrowotnej uczniów pielęgniarce szkolnej,
 • rozwijanie edukacji seksualnej i zdrowotnej w ramach godzin wychowawczych i zajęć wychowania do życia w rodzinie,
 • tworzenie dobrych stosunków w społeczności szkolnej,
 • stwarzanie atmosfery eliminującej przejawy postaw nacjonalistycznych bądź hoł­dujących formacjom politycznym, na których ciążą zbrodnie ludobójstwa.

upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez:

 •  uwzględnienie problemów ochrony środowiska w programach nauczania przedmiotów zawodowych i niektórych ogólnokształcących,
 • organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej,
 • aktywny udział młodzieży w akcjach o charakterze ekologicznym, np. "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", itp.,
 • kształtowanie właściwych postaw, których przejawem jest ciągła troska o czystość otoczenia zarówno na terenie zespołu szkół jak też we własnym środowisku.

dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz organizuje proces orientacji zawodowej poprzez:

 • przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 • budzenie szacunku dla wszystkich rodzajów pracy,
 • informowanie uczniów o potrzebach kadrowych środowiska i wymaganiach okolicznych zakładów pracy,
 • organizowanie prelekcji przedstawicieli zakładów pracy, wojska i policji prowa­dzących nabór kadr,
 • wykonywanie prac na rzecz zespołu szkół,
 • rozwijanie nawyków sumiennej i rzetelnej pracy,
 • kształtowanie przekonania uczniów, że praca jest moralną powinnością każdego człowieka i jest czynnikiem wartościującym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie realizuje również cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., w szczególności:

 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w Ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów,
 • umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia zespołu szkół,
 • dąży do możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod pracy, przygotowujących ich do samodzielnego udziału w życiu rodzinnym i społecznym,
 • umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i organizacjach szkolnych w zakresie możliwości zespołu szkół,
 • stwarza możliwość uczestnictwa uczniów w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania,
 • umożliwia uczniom zdobycie kwalifikacji zawodowych,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości zespołu szkół,
 • udziela uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i resocjalizacyjnej,
 • sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w zespole szkół podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
 • zapewnia uczniom rodzinną atmosferę i właściwe warunki ich rozwoju,
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem zespołu szkół w trakcie odbywania wycieczek, rajdów, biwaków i imprez organizowanych przez szkołę,
 • ustala formy indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku oraz nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".