Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Dyrektor zespołu szkół

 

Uprawnienia i obowiązki dyrektora zespołu szkół określone są w art. 39 Ustawy z dnia 7 września 1991 r., w szczególności:

 • wytycza ogólne kierunki rozwoju zespołu szkół w świetle koncepcji reformy systemu oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym,
 • powołuje i odwołuje na zasadach określonych odrębnymi przepisami wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego i kierownika gospodarczo-administracyjnego oraz określa ich kompetencje,
 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu szkół w sposób bezpośredni, w zakresie pozostawionych sobie uprawnień, lub pośredni - poprzez wicedyrektora,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w zespole szkół, w tym:
  • diagnozuje i ocenia poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli,
  • udziela merytorycznej pomocy i inspiruje nauczycieli do pracy twórczej i innowacyjnej,
  • organizuje wymianę doświadczeń pedagogicznych umożliwiającą doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
  • planuje czynności i formy nadzoru oraz opracowuje ich merytoryczne założenia dla siebie i wicedyrektora,
  • ocenia poziom organizacyjny pracy nauczyciela, jak organizuje on aktywność po­znawczą uczniów, sprawdza jakie osiągają wyniki,
 • przy udziale Rady Pedagogicznej i wicedyrektora sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi­zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • stwarza warunki dla właściwych stosunków międzyludzkich i harmonijnej współpra­cy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi zespołu szkół,
 • kieruje pracami rady pedagogicznej, której przewodniczy,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowią­cych i dba o zgodność uchwał z przepisami ogólnymi,
 • dysponuje środkami finansowymi zespołu szkół określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu szkół,
 • zmienia lub wprowadza nowe profile kształcenia w zespole szkół - po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną - w porozumieniu z Powiatową Radą Zatrudnienia i za zgodą Zarządu Powiatu,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, w tym między innymi:
  • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników zespołu szkół,
  • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pra­cownikom zespołu,
  • występuje do organu prowadzącego ze­spół szkół w sprawach nagród (wyróżnień) kuratora lub ministra - podległych pra­cowników, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  • skreśla z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
  • powołuje, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, lub odwołuje przewodniczących zespołów przedmiotowych.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".