Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rada Rodziców

 

Rada rodziców  jest kolegialnym organem zespołu szkół, którego kompetencje opiniodawcze, wnioskodawcze i stanowiące określone są w Ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Cele i zadania rady rodziców są następujące:

 • reprezentowanie ogółu rodziców uczniów zespołu szkół,
 • podejmowanie działań mających na celu doskonalenie działalności zespołu szkół,
 • wnioskowanie do innych organów zespołu szkół w zakresie działań określonych w ust. 2 Statutu Szkoły,
 • działanie na rzecz szeroko rozumianej opiekuńczej funkcji zespołu szkół,
 • pobudzanie i organizowanie wszelkich form aktywności rodziców na rzecz wspoma­gania realizacji celów i zadań zespołu szkół,
 • gromadzenie składek na konto rady rodziców oraz ustalanie za­sad ich użytkowania,
 • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami zespołu szkół, wpływu na jego działalność, w związku z niezbywalnym prawem rodziców do:
  • znajomości zadań i zamierzeń wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych w zespole szkół i klasie,
  • uzyskiwania - w każdym czasie - rzetelnej informacji o postępach w nauce i trudnościach swojego dziecka,
  • znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO), zgodnego z aktualnymi rozporządzeniami w tej mierze,
 • określanie struktur działania Rady Rodziców i ogółu rodziców.

 

Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu, rodziców zespołu szkół jest zebranie rodziców klasy.

Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie, po uzyskaniu zgody zainteresowa­nych, klasową radę rodziców,

Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, zwaną dalej radą rodziców.

Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rady rodziców zwoływane raz w czasie kadencji rady z inicjatywy jej przewodniczącego.

Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie, na zasadach określonych w regulaminie rady, dwa organy:

 •  prezydium rady rodziców - jako organ kierujący pracami rady,
 •  komisję rewizyjną - jako organ kontrolny rady.

Liczbę członków organów rady rodziców ustala jej regulamin, przy czym, nie może ona być mniejsza niż 5 w przypadku prezydium (przewodniczący i jego zastępca, se­kretarz, skarbnik, członek), oraz mniejsza niż 3 - w przypadku komisji rewizyjnej, przy czym.

Prezydium rady rodziców zespołu szkół może tworzyć z ogółu rodziców lub osób z nimi współdziałających stałe bądź doraźne komisje robocze dla usprawnienia swojej działalności.

Poszczególne organy rady rodziców konstytuują się na swoich pierwszych posiedze­niach.

Plenarne posiedzenie rady rodziców zwoływane jest przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

Plenarne zebranie rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek dyrektora zespołu szkół, rady pedagogicznej lub klasowych rad rodziców, co najmniej pięciu klas.

Posiedzenia prezydium rady rodziców odbywają się według ustalonego przez prze­wodniczącego terminarzu zebrań nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku szkolnego.

Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się obligatoryjnie przed plenarnym posie­dzeniem rady rodziców, według własnego harmonogramu prac lub na wniosek prze­wodniczącego rady, prezydium rady, klasowej rady bądź na wniosek przynajmniej 20 rodziców.

Posiedzenia rady rodziców i jej organów są protokołowane w protokolarzu rady, za któ­ry odpowiedzialność ponosi sekretarz rady.

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy określa regulamin, przy czym uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy co najmniej połowie obecności regulaminowego składu, zaś skład ustała przewodniczący rady lub sekretarz.

Kadencja rady rodziców zespołu szkół trwa 3 lata do dnia 30 września ostatniego roku kadencji, przy czym jej członkowie z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę, mogą być zastąpieni przez członków rad rodziców klas nowo zorgani­zowanych.

Wybory do organów rad rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym na zasadach określonych w regulaminie rady, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza od liczby miejsc w organach oraz kandydaci muszą zgodzić się na kandydo­wanie.

Rada rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców w wysokości ustalonej przez plenarne zebranie klasowych rad rodziców, przekazywane w postaci wpłat uczniowskich na radę rodziców oraz dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców,

Dysponentem funduszu rady rodziców jest prezydium rady.

Fundusz rady rodziców może być wydatkowany wyłącznie na:

 • dofinansowanie działalności kulturalnej, oświatowej i rekreacyjno-sportowej zespołu szkół,
 • dofinansowanie działalności edukacyjno-zawodowej,
 • dofinansowanie dożywiania i zapomóg dla uczniów pozostających w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
 • dofinansowanie do niektórych zajęć pozalekcyjnych,
 • nagrody dla wyróżniających się uczniów,
 • zakup środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
 • wydatki osobowe i księgowe na działalność rady rodziców.

Zasady wydatkowania funduszu rady rodziców określone są w regulaminie rady.

Do obsługi księgowo-rachunkowej środków finansowych rady rodziców, prowadzenia księgowości i obsługi użytkowników funduszu, prezydium może zatrudnić fachową pomoc na zasadach określonych w umowie.

W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami zespołu szkół, rada rodziców zaprasza na swoje posiedzenia plenarne, a prezydium rady na swoje posie­dzenia regulaminowe, dyrektora oraz przedstawicieli pozostałych organów zespołu szkół.

Rada rodziców poprzez swoje działanie zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych rodziców, określonych w § 38, ust. 7 Statutu Szkoły.

Dyrektor zespołu szkół udostępnia radzie rodziców pomieszczenia do prowadzenia swojej działalności.

W przypadku nierespektowania uprawnień rady rodziców przez dyrektora lub inne organy zespołu szkół bądź podległych im pracowników, prezydium rady może złożyć pisemne zażalenie na zaistniały stan rzeczy do kierownictw właściwych organów szkoły i żądać wyczerpujących odpowiedzi w terminie 7 dni.

W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami zespołu szkół wynikające­go z nierespektowania uprawnień lub braku reakcji na pisemne zażalenie, a rozstrzygnięcie proponowane w niniejszym statucie w zespole szkół jest niemożliwe, rada mo­że zwrócić się do Zarządu Powiatu w Kościerzynie o rozwiązanie sporu.

Tryb odwoływania z funkcji w radzie rodziców i jej organach określony jest w regula­minie rady.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".