Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rada Pedagogiczna

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu szkół w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele oraz instruktorzy prak­tycznej nauki zawodu zatrudnieni w zespole szkół.

W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, pracownicy zakładów pracy, w których odbywają praktykę uczniowie zespołu szkół oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego lub za jego zgodą, bądź na wniosek Rady Pedagogicznej.

Posiedzeniu rady pedagogicznej przewodniczy dyrektor szkoły lub, w razie jego nieobecności wicedyrektor.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpo­wiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania a także za sprawny jego przebieg.

Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania rady pedagogicznej mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego rady, Zarządu Powiatu lub co najmniej 1/3 członków rady.

Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z uchwalonym przez nią regulami­nem według ustalonego porządku obrad.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  • zatwierdzanie planu pracy,
  • podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
  • przyjmowanie - w porozumieniu z radą rodziców - programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy wyrażanie opinii w zakresie:

  • organizacji pracy zespołu szkół, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
  • projektu finansowego zespołu szkół,
  • wniosków dyrektora zespołu szkół w sprawach przyznania wyróżnień, nagród i odznaczeń,
  • propozycji zmian nazwy zespołu szkół, wprowadzenia lub zmiany profilów kształcenia, wprowadzenia hymnu szkoły, a także nadania jej imienia lub sztandaru.

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz dokonuje w nim zmian.

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Kościerzynie o odwołanie Dyrektora lub do Dyrektora zespołu szkół - o odwołanie z funkcji kierowniczej nauczyciela, który nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków.

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co naj­mniej połowy jej członków.

W sprawach osobowych opinia rady pedagogicznej wyrażana będzie przez głosowanie tajne.

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, przy czym protokolarz przechowy­wany jest u dyrektora zespołu szkół.

Każdy członek rady pedagogicznej - do następnego posiedzenia - może zapoznać się z treścią protokołu, a ewentualne zastrzeżenia zgłosić do przewodni­czącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej - do następnego posiedzenia - może zapoznać się z treścią protokołu, a ewentualne zastrzeżenia zgłosić w formie pisemnej ("Uwagi dotyczące treści protokołu posiedzenia rady pedagogicznej z dnia.") do przewodni­czącego rady.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu szkół.

Dyrektor zespołu szkół na podstawie § 41 ust. 2 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami i niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. Rozstrzygnięcie organu nadzoru pedagogicznego jest ostateczne.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".