Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Samorząd Uczniowski

W szkołach zespołu szkół Samorząd Uczniowski two­rzą wszyscy uczniowie i są jego członkami.

Strukturę organizacyjną oraz zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego, zwanego dalej "samorządem uczniowskim", określa regulamin samorządu uchwalony w głosowaniu jawnym i po­wszechnym przez ogół uczniów.

Wyboru organów samorządu uczniowskiego dokonuje się do końca września tak, aby mogły one rozpocząć swoją działalność z dniem l października danego roku szkol­nego.

Kadencja organów samorządu uczniowskiego trwa l rok, do końca września następ­nego roku szkolnego.

Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd uczniowski poprzez swoje organy może dyrektorowi lub radzie pedagogicz­nej zespołu szkół zgłaszać wnioski i opinie we wszelkich sprawach szkolnych dotyczą­cych w szczególności:

 • podstawowych praw uczniów wymienionych w dalszej części niniejszego statutu,
 • planu pracy zespołu szkół,
 • projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • propozycji zmiany nazwy zespołu szkół oraz nadania imienia i sztandaru szkole,
 • prawa do organizowania życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania roz­licznych zainteresowań na miarę finansowej kondycji zespołu szkół,
 • prawa organizowania działalności oświatowej, kulturalnej, rekreacyjno-sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
 • prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej - przy nadzorze oraz meryto­rycznej pomocy przydzielonego nauczyciela - z możliwością nieodpłatnego korzy­stania z kserokopiarki (w ramach posiadanych środków własnych),
 • prawa do korzystania w swojej działalności z radiowęzła szkolnego, a także przygo­towywania i opracowywania własnych audycji, przy nadzorze i merytorycznej pomo­cy przydzielonego nauczyciela,
 • prawa wyboru lub zmiany opiekuna samorządu, a także nauczyciela przydzielonego do działalności w radiowęźle lub do opracowywania gazetki szkolnej,
 • opiniuje uchwałę rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły.

Samorząd uczniowski zespołu szkół może występować do rady pedagogicznej z:

 • propozycjami nagród i wyróżnień dla uczniów,
 • poręczeniem dla uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary dyscyplinarnej,
 • wnioskiem o udział przewodniczącego samorządu w posiedzeniach rady pedago­gicznej, z głosem doradczym, w kwestiach szczególnie istotnych dla społeczności uczniowskiej.

Samorząd uczniowski może, w porozumieniu z opiekunem samorządu i wychowaw­cami klas, organizować pomoc koleżeńską uczniom napotykającym na trudności w na­uce.

Sąd koleżeński jako organ samorządu uczniowskiego zespołu szkół ma za zadanie roz­patrywać spory pomiędzy uczniami i zespołami klasowymi oraz inne przypadki naru­szania dyscypliny i porządku, zaś jego orzeczenia są dla uczniów wiążące.

Dyrektor zespołu szkół zapewnia organom samorządu uczniowskiego dostęp do pomieszczeń szkolnych dla prowadzenia statutowej działalności a także przy­dziela im odrębną gablotkę szkolną do celów informacyjnych.

Ważnym zadaniem samorządu uczniowskiego we wszystkim co robi jest dbanie o dobre imię i honor zespołu szkół oraz wzbogacanie i kultywowanie jego tra­dycji.

W razie nierespektowania uprawnień samorządu przez inne organy zespołu szkół lub pracowników im podległych przewodniczący samorządu może wystąpić do kierownictw właściwych organów z pisemnym zażale­niem na zaistniały stan rzeczy i w terminie 7 dni żądać wyjaśnień.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".